Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Федорина Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   07.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Код за ЄДРПОУ
00957838
5. Міжміський код та телефон, факс
097 7832448 (04642) 21473
6. Електронна поштова адреса
nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.05.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 87 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 08.05.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nos_khp.emitent.org.ua в мережі Інтернет 08.05.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 1000000 305401 327.43835
Зміст інформації:
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв АТ «Носiвське ХПП» 26 квiтня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з граничною вартiстю у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi до 1 000 000 000,00 (Один мiльярд гривень 00 копiйок) i надати повноваження щодо їх пiдписання Керiвнику товариства за умови їх обов`язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 305 401 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 327,43835%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 550 012 голосуючих акцiй (100,000000 %).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7 550 012 голосуючих акцiй (100,000000 %).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 7 550 012 голосуючих акцiй (100,000000 %). 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 голосiв.
Кiлькiсть голосiв, якi не приймали участi у голосуваннi 0 голосiв, що становить 0,000000 % присутнiх. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0 голосiв.